verze pro tisk

Příprava tezí

Úřad vlády ČR připravil ve spolupráci s ústředními správními úřady i nestátním neziskovým sektorem základní teze , z nichž bude Akční plán vycházet, a které jsou základem pro veřejnou diskusi při tvorbě Akčního plánu.

Na jednání Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí dne 31. října 2011 byli požádáni zástupci jednotlivých ústředních správních úřadů o zaslání návrhů do Akčního plánu. Zároveň byli osloveni členové Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a nestátní neziskové organizace, které se v ČR zabývají problematikou boje proti korupci. Základním požadavkem bylo navrhnout, jakými tématy by se měl Akční plán primárně zabývat a k jakým závazkům by se ČR měla přiklonit v rámci Akčního plánu.

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda ČR, v rámci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, jednoznačně stanovila priority protikorupční politiky, byl při tvorbě tezí k Akčnímu plánu tento materiál zohledňován.

Na základě zaslaných podkladů předkládá Úřad vlády ČR, Sekce pro koordinaci boje s korupcí, seznam témat, která byla navržena do Akčního plánu. V návrhu tezí nejsou akcentovány všechny návrhy zúčastněných subjektů. Byly vyřazeny návrhy, které jsou příliš široce či naopak úzce specializovány, případně se orientují pouze na opatření jednoho úřadu. Zároveň byly vypuštěny návrhy, které nebylo možné zařadit do jednoho z pěti okruhů OGP.

Zprůhledňování veřejných zakázek

Co se týče návrhů týkajících se zprůhledňování veřejných zakázek, je nutné v současné chvíli poukázat na skutečnost, že v roce 2011 bylo v této oblasti z legislativního pohledu dosaženo značného pokroku.

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 uložila novelizovat zákon o veřejných zakázkách tak, aby byla posílena transparentnost a rovný přístup k veřejným zakázkám. Cílem je také zajištění přístupu k informacím v průběhu celého procesu veřejného zadávání (včetně identifikací těch procesů, kde se veřejnost může zapojit do rozhodování), a to od tvorby zadání až po vyhodnocení naplnění zakázky atd.

Novela zákona o veřejných zakázkách zajišťující výše uvedená opatření je v současné chvíli v pokročilém stádiu legislativního procesu, proto aktuálně neshledáváme jako účelné, aby se Sekce pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR.

Zároveň je třeba v této chvíli vyčkat, jaká budou mít v blízké budoucnosti přijatá opatření dopady a až následně bude možné stanovit si nové úkoly a opatření k dalšímu zefektivňování procesu zadávání veřejných zakázek, a to například prostřednictvím nové strategie vlády v boji proti korupci, která bude připravována v průběhu roku 2012.

Z důvodu zajištění úspěšného a úplného naplnění Akčního plánu je nutné vybrat z předkládaných tezí pouze několik konkrétních témat, která budou v rámci Akčního plánu naplňována.

[Nahoru ↑]