verze pro tisk

Open Government Partnership

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership - OGP) je mezinárodní iniciativou administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce.

Tyto stránky se zabývají vývojem a implementací OGP v českém prostředí. Nejedná se o oficiální prezentaci vládních institucí.

V současné době je do iniciativy zapojeno osm států (Brazílie, Indonésie, Mexiko, Norsko, Filipíny, Jihoafrická republika, Velká Británie a USA). Dne 12. července 2011 proběhla mezinárodní konference ve Washingtonu pořádaná americkým Ministerstvem zahraničních věcí, jejíž cílem bylo OGP představit také ostatním zemím a umožnit jim tak informované rozhodnutí o jejich případném zapojení. Iniciativa byla formálně zahájena 20. září 2011 v New Yorku za společného předsednictví USA a Brazílie, k iniciativě se v New Yorku formálně připojilo 38 zemí.

Na cestě k plnohodnotnému zapojení do OGP musí země projít těmito sedmi kroky

  1. Splnit minimální vstupní požadavky a přijmout za svá tzv. Společná očekávání OGP.
  2. Vyjádřit záměr vlády zapojit se do OGP zasláním dopisu spolupředsedům iniciativy.
  3. Uspořádat veřejnou diskusi o závazcích vlády a vytvořit fórum pro pravidelný kontakt zainteresovaných subjektů s veřejností.
  4. Zpracovat Akční plán obsahující konkrétní závazky; s pomocí expertního mechanismu OGP identifikovat alespoň jednu výzvu v oblasti.
  5. Vzájemně zkonzultovat Akční plány s ostatními státy a Řídícím výborem iniciativy.
  6. Veřejně podpořit tzv. Deklaraci zásad a publikovat finální verzi Akčního plánu na portálu OGP.
  7. Ve stanovené lhůtě od publikování Akčního plánu provést tzv. sebehodnocení a spolupracovat na vypracování nezávislého hodnocení dosaženého pokroku.

Česká republika splňuje všechna kritéria stanovená pro vstup do iniciativy, přičemž usnesením ze dne 14. září 2011 schválila vláda přistoupení ČR k OGP a uložila místopředsedkyni vlády předložit vládě do 15. února 2012 Akční plán. Záměr vlády zapojit se do OGP byl vyjádřen dopisem místopředsedkyně vlády Mgr. Karolíny Peake ze dne 14. září 2011.

Akční plány jednotlivých zemí budou představeny na výročním zasedání na vysoké úrovni, které se bude konat ve dnech 16. – 18. dubna 2012 v Brazílii. Zde také státy formálně podpoří tzv. Deklaraci zásad.

Zdroj: Sekce pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády ČR

[Nahoru ↑]